آوای سبز آروید

  • طراحی و اجرا غرفه فروشگاهی
  • مهندسی ارزشی
  • تاسیسات چند بعدی
  • ساخت و سازمعماری و راز جاودانگی
  • پشتیبانی غرفه

آوای سبز آروید

طراحی و اجرای غرفه فروشگاهی در نمایشگاه های دائمی 

گـروه معمـاری آوای سـبز آرویـد بـا بیـش از  1110 نمونـه کار اجرایـی دارای گریـد از نمایشـگاه تهـران،
آماده طراحی و اجرای غرفه شـما در نمایشـگاههای بین المللی تهران و دیگر اسـتان ها میباشـد

3
کشور
1110
غرفه های پیاده سازی شده
215000
متراژ اجرا شده
300
نمایشگاه بین المللی

آوای سبز آروید

طراحی و اجرای غرفه فروشگاهی در نمایشگاه های دائمی 

گـروه معمـاری آوای سـبز آرویـد بـا بیـش از  1110 نمونـه کار اجرایـی دارای گریـد از نمایشـگاه تهـران،
آماده طراحی و اجرای غرفه شـما در نمایشـگاههای بین المللی تهران و دیگر اسـتان ها میباشـد

برخی از پروژه های اجرا شده
دوره عکاسی پرتره
49 هزار تومان
خرید
سرفصل های دوره:
ویژگی شماره 1 دوره
ویژگی شماره 2 دوره
ویژگی شماره 3 دوره
ویژگی شماره 4 دوره
ویژگی شماره 5 دوره
ویژگی ها
دوره عکاسی سبک زندگی
59 هزار تومان
خرید
سرفصل های دوره:
ویژگی شماره 1 دوره
ویژگی شماره 2 دوره
ویژگی شماره 3 دوره
ویژگی شماره 4 دوره
ویژگی شماره 5 دوره
ویژگی ها
دوره عکاسی سبک زندگی
69 هزار تومان
خرید
سرفصل های دوره:
ویژگی شماره 1 دوره
ویژگی شماره 2 دوره
ویژگی شماره 3 دوره
ویژگی شماره 4 دوره
ویژگی شماره 5 دوره
ویژگی ها
دوره عکاسی سبک زندگی
99 هزار تومان
خرید
سرفصل های دوره:
ویژگی شماره 1 دوره
ویژگی شماره 2 دوره
ویژگی شماره 3 دوره
ویژگی شماره 4 دوره
ویژگی شماره 5 دوره
ویژگی ها
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. خط مشی کوکی

محتوا محافظت می شود. تابع راست کلیک غیرفعال است.